REGULAMIN PROMOCJI: „RABAT NAWET DO 30%”

1. Organizatorem Promocji „Rabat nawet do 30%” jest ELE TAXI Warszawa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 03-228, ul. Marywilska 34J, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez w Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000524562, NIP: 5242772631, REGON: 147428400.

2. Promocja polega na udzielaniu rabatów przez kierowców realizujących usługi TAXI osobowe, współpracujących z firmami TAXI, skupionymi w Ogólnopolskiej Sieci Partnerskiej TAXI Polska zwanej w dalszej części OSPTP.

3. Promocja dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych, rozliczających usługi:
A. gotówką w taksówce lub,
B. kartą płatniczą (Visa, Mastercard, American Express) za pośrednictwem terminala bankowego kierowcy w taksówce lub,
C. kartą płatniczą (Visa, Mastercard, American Express) zarejestrowaną w aplikacji mobilnej TAXI Polska.

4. Miasta biorące udział w Promocji, wysokość rabatów oraz zasady ich udzielania opisane są w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część Regulaminu Promocji „Rabat do 30%”.

5. Cena Gwarantowana. Kwota ustalana za pośrednictwem aplikacji TAXI Polska z uwzględnieniem rabatów przyznawanych zgodnie z opisem w załączniku Nr 1, przed złożeniem zamówienia, po wpisaniu adresu początkowego i końcowego, których lokalizacja znajduje się w granicach administracyjnych miasta, w którym składane jest zamówienie (bez pośrednich przystanków).

6. Przypadki, w których Cena Gwarantowana przestaje obowiązywać po złożeniu zamówienia.
A. gdy na żądanie klienta kierowca zmieni wybraną przez siebie trasę.
B. gdy klient spóźni się do taksówki dłużej niż 5 minut liczonych od zadysponowanej godziny podstawienia taksówki;
C. zmieni godzinę zamówienia
D. Klient zmieni formę rozliczenia za usługę na płatność bezgotówkową wynikającą z podpisanej Umowy

7. Zmiana terminu podstawienia taksówki przez klienta, który złożył zamówienie za pośrednictwem TP i wprowadził adres początkowy powoduje ponowne obliczenie Ceny Gwarantowanej (z uwzględnieniem upustu zgodnego z harmonogramem)

8. Udzielanie rabatu. Przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Call Center (zwanej dalej CC) lub za pośrednictwem aplikacji TAXI Polska bez wprowadzenia adresu docelowego, system automatycznie wskaże operatorowi CC lub klientowi w aplikacji TAXI Polska obowiązujący rabat i informacja ta trafi do kierowcy zgłoszonego do realizacji zamówienia.

9. Kierowca zgłoszony do realizacji zamówienia zobowiązany jest do wprowadzenia rabatu zgodnie z dyspozycją przekazaną przez system przed rozpoczęciem kursu z zastrzeżeniem, że jeśli klient się spóźni to godzina włączenia taksometru wskazuje ostatecznie wartość rabatu jaki powinien zostać udzielony zgodnie z harmonogramem opisanym w Załączniku Nr 1.

10. Klient zobowiązany jest przed rozpoczęciem kursu (po wejściu do taksówki) potwierdzić kierowcy formę rozliczenia za kurs. Jest to niezbędne z uwagi na zasadę działania taksometru, w którym wprowadzić można rabat lub cenę gwarantowaną (cena umowna) jedynie przed rozpoczęciem kursu.

11. Rabaty i promocje nie łączą się.

12. Okres obowiązywania Promocji:

13. Promocja trwać będzie od 10-06-2019 (od godz. 10.00) do 30-06-2019.

14. Kontakt do Organizatora Promocji „Rabat nawet do 30%”: kontakt@taxipolska.pl.

Załączniki
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Promocji „Rabat do 30%”